ประโยชน์ของปุ๋ย

คุณประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์

1. ธาตุอาหารพืชครบ ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม
2. ช่วยย่อยสารอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินกลับมาเป็นธาตุอาหารพืช
3.ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย การระบายน้ำและอากกาศในดิน พร้อมทั้งปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง (pH)
   ให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช
4. เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียว บำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก, ออกผลมาก)
5. ช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม
6. ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
7. ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผล มีน้ำหนักและรสชาติดีขึ้น
8. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ต้นทุนผลิตต่ำยิ่งได้กำไรเพิ่มขึ้น

 วัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
หนังป่น เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารพืช

   
กระดูกป่น เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารพืช
ปุ๋ย
 
  เปลือกไม้ เพิ่มอินทรียวัตถุในดินช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารพืช
 ปุ๋ยปุ๋ย
 
 ฮิวมิค ช่วยทำให้ดินร่วนซุย และเพิ่มธาตุอาหาร ธาตุพืช
 
ฟิลเตอร์เค้ก เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารพืช
 
สลัก เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารพืช
 
 
ลีโอนาไดร์ เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารพ
 
ฮิวมัส  เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารพืช

 

มูลค้างคาว เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารพืช

ไนโตรเจน(N)                           1.64   %
ฟอสเฟต   (P)                         20.00    %
โปรแทสเซียมท  (K)               1.08   %
อินทรีย์วัตถุ  (OM)                18  %
ค่าการนำไฟฟ้า   (EC)            –  %
ค่าความเป็นกรด-ด่าง  (PH)   5.90 %
ค่า (C/N ratio)                     –  %
 
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ   PDF Print E-mail
 
 
1. ใช้เร่งการแตกกิ่ง
2. เป็นหัวอาหารพืชเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์
3. ลดความเป็นกรดในดินช่วยให้ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในดินเป็นประโยชน์แก่พืช ทำให้ลดการใช้ปุ๋ย หรือธาตุอาหารเสริม หรือเพิ่มผลผลิต
โดยไม่ต้องเพิ่มปุ๋ย
4. ปรับสภาพดินให้โปร่ง และร่วนซุย
5. กระตุ้นการเปิดปากใบ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และยาปราบศัตรูพืช
6. ช่วยปรับสภาพน้ำในดินให้เป็นกลาง
7. เสริมระบบรากให้พืชแข็งแรง ลดปัญหารากเน่า และโคนเน่า
1. ใช้เร่งการแตกดอก
2. เป็นหัวอาหารพืชเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์
3. ลดความเป็นกรดในดินช่วยให้ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในดินเป็นประโยชน์แก่พืช ทำให้ลดการใช้ปุ๋ย หรือธาตุอาหารเสริม หรือเพิ่มผลผลิต
โดยไม่ต้องเพิ่มปุ๋ย
4. ปรับสภาพดินให้โปร่ง และร่วนซุย
5. กระตุ้นการเปิดปากใบ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และยาปราบศัตรูพืช
6. ช่วยปรับสภาพน้ำในดินให้เป็นกลาง
7. เสริมระบบรากให้พืชแข็งแรง ลดปัญหารากเน่า และโคนเน่า
อินทรีย์-เคมี PDF Print E-mail
 
 
  ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 8 – 4 – 4
เหมาะสำหรับไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว เช่นส้ม ทุเรียน ลำไย เงาะ ฯลฯ
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 9 – 3 – 9
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 9 – 3 – 3
ใช้เร่งความเขียวในนาข้าว ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี ผักชี ฯลฯ
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 6 – 3 – 3
ใช้รองพื้นในนาดินทราย ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ของพืชหัว และบำรุงต้มของไม้ผล
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 12 – 4 – 4
ใช้เร่งความเขียวในนาข้าว ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี ผักชี ฯลฯ
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 14 – 3 – 4
เหมาะสำหรับไม้ผลในช่วงติดผลเล็ก ช่วยให้ขั้วเหนียว ไม่หลุดง่าย ได้ผลผลิตมาก
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 10 – 3 – 7
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 8 – 3 – 3
ใช้เร่งความเขียวในนาข้าว เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี ผักชี ฯลฯ
ปุ๋ยอิทรีย์ – เคมี สูตร 14 – 3 – 3
ปุ๋ยเคมีสูตร 30 – 0 – 0
เร่งการเจริญเติบโตในนาข้าว พืชผักและผลไม้ ทุกชนิด ในช่วงแรกเพื่อเพิ่มความเขียวของใบ
ปุ๋ยเคมีสูตร 8 – 24 – 24
ใช้กับพืชไร่ตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลืง ถั่วเขียว ใช้กับผลไม้ เช่น ส้ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจี่ ลำไย ใช้กับพืชผัก เช่น พริก
หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง
ปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 16 – 8
ใช้รองพื้นในนาข้าวที่ปลูกในนาดินทราย ใช้กับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าว ฟ่าง ปอ ฯลฯ ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด
กะหล่ำ ฯลฯ
ปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 8 – 8
ใช้รองพื้นในนาข้าวที่ปลูกในนาดินทราย ใช้กับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าว ฟ่าง ปอ ฯลฯ ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด
กะหล่ำ ฯลฯ
ปุ๋ยเคมีสูตร 12 – 4 – 4
ใช้รองพื้นในนาข้าว ใช้กับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าว ฟ่าง ปอ ฯลฯ ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด
กะหล่ำ พริก แตงโม ฯลฯ
ปุ๋ยเคมีสูตร 13 – 13 – 21
ใช้กับน้ำมันปาล์ม กาแฟ สะตอ ลางสาด โกโก้ ลองกอง
ปุ๋ยเคมีสูตร 18 – 4 – 6
เร่งการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มการแตกยอด ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในช่วงต้องเร่งการเจริญเติบโต เช่นยางพารา ผลไม้
พืชผัก และไม้ยืนต้นอื่นๆ
ปุ๋ยเคมีสูตร 5 – 5 – 30
ใช้บำรุง เหมาะกับพืชลงหัวให้หัวใหญ่ แน่น ได้คุณภาพ เช่น มันต่างๆ หัวหอม กระเทียม ฯลฯ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15
ใช้รองพื้นในพืชไร่ บำรุงต้นในไม้ผลทั้งต้นขนาดเล็กและต้นขนาดใหญ่ ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
ปุ๋ยเคมีสูตร 46 – 0 – 0
เร่งการเจริญเติบโตในนาข้าว พืชผักและผลไม้ทุกชนิดในช่วงแรก เพื่อเพิ่มความเขียวของใบ ใช้เป็นแม่ปุ๋ยธาตุ
ไนโตรเจน
ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 17 – 8
ใช้กับยางพารา สำหรับบำรุงต้นและเพิ่มน้ำยาง หลังจากเปิดกรีดยางแล้ว

วีดีโอโรงงาน

ตอน 2

คนใช้ปุ๋ยพลอยล้อมเพชร 1

คนใช้ปุ๋ยพลอยล้อมเพชร 2


คนใช้ปุ๋ยพลอยล้อมเพชร 3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: