วิธีใส่และอัตราการใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (Chemical and Organic Fertilizer) คือ ปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชรับรอง N-P-K ที่แน่นอน (มีสูตรปุ๋ย)และมีอินทรียวัตถุ(Organic Matter : OM) รวมอยู่ในปุ๋ย ซึ่งเปรียบเหมือนการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ อย่างที่นักวิชาการแนะนำว่าดีที่สุดให้ใช้สำหรับการเพาะปลูก

  ปุ๋ยพลอยล้อมเพชร ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เป็นปุ๋ยเทรนด์ใหม่ที่มาทดแทนปุ๋ยเคมี ให้ผลผลิตสูงเหมือนการใช้ปุ๋ยเคมี แต่มีประสิทธิภาพดีกว่าปุ๋ยเคมี คือ ไม่ทำลายดิน ไม่ทำให้ดินเสียดินเสื่อม และยังช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้ดีขึ้นเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สร้างกำไรได้มากยิ่งขึ้น และลดการใช้สารเคมีลง เป็นการเกษตรอย่างยั่งยืน

  ปุ๋ยพลอยลอ้มเพชร ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มี 2 สูตร คือ 12-4-4 และ 9-3-9 เหมาะสำหรับใช้กับพืชนาไร่สวนทุกชนิด ใช้ได้กับ นาข้าว สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง มันฝรั่ง ไม้ผล ผลไม้ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ กิ่งพันธุ์ ไร่อ้อย ข้าวโพด ฝ้าย ฟักทอง ข้าวโพดอ่อน กาแฟ และพืชอื่นๆทุกชนิด จำหน่ายในราคาถูก คุ้มค่า เหมาะสมกับสภาวะปุ๋ยแพง ใช้งานง่าย รับประกันความพอใจ
    

  วิธีใส่ และอัตราการใส่ ปุ๋ยพลอยล้อมเพชร ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

   สำหรับ นาข้าว

  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4
ทำให้ต้นข้าวเติบโตเร็ว ลำต้นแข็งแรง ใบใหญ่ ใบตั้ง กอใหญ่ แตกกอมาก รากใหญ่ รากมาก รากยาว รากขาว ต้นเขียวทนนาน ทนทานต่อโรคและแมลง สร้างรวงข้าวใหญ่ รวงมาก รวงยาว ท้องใหญ่ เมล็ดข้าวใหญ่ เนื้อแน่น ไม่ลีบ น้ำหนักมาก ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% ได้กำไรมากขึ้น

  วิธีใช้ และอัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 จำนวน 2 ครั้ง
1.ใส่ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากข้าวมีอายุ 2 สัปดาห์
2.ใส่ครั้งที่2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนข้าวตั้งท้อง
  กรณีเป็น นาดำ ให้ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านในดินก่อนตกกล้า

   สำหรับ สวนยางพารา

  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
ยางเล็กก่อนเปิดกรีด ทำให้ต้นยางพารา โตเร็ว อวบอ้วนใหญ่ ต่อยอดเร็ว แตกฉัตรมาก ทนแล้งได้ดี
ยางเปิดกรีด ทำให้ต้นยางพารา เปลือกหน้ายางนุ่มนิ่ม กรีดง่าย น้ำยางออกดีสม่ำเสมอ น้ำยางมาก ได้น้ำยางเพิ่ม ความเข้นข้นสูง ถพ.สูง แม้เป็นช่วงผลัดใบ ป้องกันและรักษาโรคหน้ายางตายนึ่ง แก้ปัญหาได้ภายใน 50 วัน

  วิธีใช้ และอัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
1.ยางเล็กก่อนเปิดกรีด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 จำนวน 2 ครั้งต่อปี อัตรา 1/2 – 1 ก.ก./ต้น/ปี
2.ยางเปิดกรีดแล้ว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 จำนวน 2 ครั้งต่อปี อัตรา 1 ก.ก./ต้น/ปี

   สำหรับ สวนปาล์มน้ำมัน

  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
ทำให้ต้นโตเร็ว ต้นใบสมบูรณ์ให้ผลผลิตตามอายุ แทงช่อดอกสม่ำเสมอ ลูกดกดำ ทะลายใหญ่ ผลใหญ่ ให้น้ำหนักมาก ให้ค่าน้ำมันสูง เพิ่มผลผลิตจริง ขายได้กำไรมาก ต้นไม่โทรม และป้องกันโรคขาดโบรอน

  วิธีใช้ และอัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
1.ต้นปาล์มน้ำมัน ปีที่1 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 อัตรา 2 ก.ก./ต้น/ปี แบ่งใส่ปีละ 5 ครั้ง
2.ต้นปาล์มน้ำมัน ปีที่2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 อัตรา 4 ก.ก./ต้น/ปี แบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง
3.ต้นปาล์มน้ำมัน ปีที่3 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 อัตรา 5 ก.ก./ต้น/ปี แบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง
4.ต้นปาล์มน้ำมัน ปีที่4 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 อัตรา 6 ก.ก./ต้น/ปี แบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง
5.ต้นปาล์มน้ำมัน ปีที่5 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 อัตรา 7.5 ก.ก./ต้น/ปี แบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง
6.ต้นปาล์มน้ำมัน ปีที่6 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 อัตรา 8 ก.ก./ต้น/ปี แบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง
   หมายเหตุ
– ควรใช้ปุ๋ยหลังจากกำจัดวัชพืชแล้ว
– หลังปีที่2ควรแบ่งใส่3ครั้ง โดยใส่ช่วงต้นฝน ให้ใช้ในอัตราส่วนที่มากกว่ากลางฝนและปลายฝน
– ควรใส่ปุ๋ยทั่วทั้งบริเวณรอบทรงพุ่ม
– ควรใช้แมกนีเซียมซัลเฟต และโบรอนเพิ่มเติม เพื่อผลผลิตที่ดีขึ้นอีก

   สำหรับ ไร่มันสำปะหลัง มันฝรั่ง

  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
ทำให้ต้นใหญ่ โตเร็ว แข็งแรง รากใบสมบูรณ์ ขยายรากได้มาก ลงหัวได้มากกว่า หัวใหญ่ แป้งสูง ได้น้ำหนักมาก ผลผลิตสูง ขายได้กำไรมากขึ้น

  วิธีใช้ และอัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
1.ใส่ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านรองพื้นก่อนปลูกมัน หรือหลังปลูก จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้สมบูรณ์เต็มที่
2.ใส่ครั้งที่2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านระหว่างแถว ช่วงระยะที่ต้นมันสำปะหลังเริ่มสร้างหัว จะช่วยเร่งการสร้างหัวมัน เพิ่มน้ำหนัก และเปอร์เซ็นต์แป้ง

   สำหรับ สวนไม้ผล สวนผลไม้ทุกชนิด

  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
อาทิเช่น มะยงชิด มะปราง ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลางสาด ลำไย มะม่วง ส้ม องุ่น มังคุด ลิ้นจี่ มะขาม ฯลฯ หว่านรอบทรงพุ่ม เพื่อช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว บำรุงต้น แข็งแรง ช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้สมบูรณ์เต็มที่ แตกกิ่งมาก ใบใหญ่เขียวเข้ม ออกดอกดก ขั้วดอกเหนียว ติดผลมาก ผลใหญ่ น้ำหนักดี เพิ่มความหวานหอม มีรสชาติจัด สีสันสวยงาม เนื้อไม่แฉะ เพิ่มคุณภาพ ผลผลิตขายได้ราคาดี กำไรเพิ่มขึ้น

  วิธีใช้ และอัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
1.ใส่ครั้งแรก หลังเก็บผลผลิตและตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 อัตรา 5-10 กก./ต้น หว่านรอบทรงพุ่ม แล้วให้น้ำ เพื่อบำรุงต้น
2.ใส่ครั้งที่2 หลังติดผล ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 อัตรา 5-10 กก./ต้น หว่านรอบทรงพุ่ม แล้วให้น้ำ เพื่อบำรุงผลและเน้นคุณภาพผลไม้

   สำหรับ ไร่อ้อย ข้าวโพด ฝ้าย ฟักทอง ข้าวโพดอ่อน

  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
ช่วยให้ต้นโตเร็ว ต้นใหญ่ ใบเขียวใหญ่ ลำปล้องใหญ่ ค่าความหวานสูง ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมาก ทนทานต่อโรคและแมลงขายได้ราคาสูง กำไรดี

  วิธีใช้ และอัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
1.ใส่ครั้งแรก ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้น ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 อัตรา 50 กก./ไร่ รองก้นหลุมพร้อมปลูก
2.ใส่ครั้งที่2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 อัตรา 50 กก./ไร่ รอบบริเวณโคนต้น

   สำหรับ สวนผักทุกชนิด

  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
ช่วยให้ต้นโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ทนทานต่อโรคและแมลง เพิ่มความหอมหวานกรอบ ใบหนาใหญ่ ลูกใหญ่ น้ำหนักเพิ่ม สีสันดี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นและนานขึ้น พืชผักทนเก็บได้นานไม่เหี่ยวช้ำง่าย ขายได้ราคาสูง กำไรดี

  วิธีใช้ และอัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
1.ใส่ครั้งแรก ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้น ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 อัตรา 50 กก./ไร่ รองก้นหลุมพร้อมปลูก
2.ใส่ครั้งที่2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 อัตรา 50 กก./ไร่ รอบบริเวณโคนต้น

   สำหรับ ไร่กาแฟ

  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
ช่วยให้ต้นโตเร็ว แตกตาดอกมาก ดอกดก ก้านดอกเหนียว ลูกดก ทนทานต่อโรคและแมลง ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ได้น้ำหนักดี ผลผลิตสูงมาก ขายได้ราคาสูง กำไรดี

  วิธีใช้ และอัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 และ สูตร 9-3-9
1.ใส่ต้นฝน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 อัตรา 1-2 ก.ก./ต้น
2.ใส่ครั้งที่2 ปลายฝน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 อัตรา 1-2 ก.ก./ต้น

   สำหรับ สวนไม้ดอก ไม้ประดับ กิ่งพันธุ์

  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4
ช่วยให้บำรุงต้น เจริญเติบโต สมบูรณ์ แข็งแรง แตกกิ่งมาก ใบใหญ่เขียวเข้ม ออกดอกดก ดอกใหญ่ สีเข้ม ทนทาน

  วิธีใช้ และอัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 อัตรา 1/2 – 1 ช้อนแกง/ต้น 15 วัน/ครั้ง

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. สนใจที่จะเปิดบริษัทขายปุ๋ยอินทรีย์เคมีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ ว่ามีกี่สูตร
    ราคาเท่าไหร่ถ้าขายปลีก ขายส่งราคาเท่าไรห่ค่ะ ต้องซื้อกี่ตัน
    และแต่ละสูตร แตกต่างยังไง และถ้ามียี่ห้อตัวเองทำให้ไหมคะ่ คิดยังไงคะ่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: